Вести Интересно Странски Останато Екстра
surf.mk Портал на Порталите

© surf.mk Сите права се задржани.

Најнови Смешки! Мудрости! - surf.mk - Портал на Порталите! Корисни совети Facebook Twitter
Смешки Мудрости Корисни совети Мултимедиа За нас

Google Chrome:

Посетете ја surf.mk и едноставно извлечете ја адресата surf.mk врз home копчето. Доколку home копчето не ви е активирано, изберете customize, settings, чекирајте Open a specific page or set of pages. Кликнете на Set pages, потоа кликнете на Use current page,  или рачно внесете surf.mk, и за крај кликнете OK.
Понатаму за активација на home копчето, чекирајте Show Home button, Change, чекирајте Open this page и внесете surf.mk.


Mozilla Firefox:

Посетете ја surf.mk  и едноставно извлечете ја адресата surf.mk  врз home  копчето.

Internet explorer:

Посетете ја surf.mk изберете tools, internet options, general, home page. Кликнете на use current  и за крај кликнете OK.